Мета: виявити характер залежності Русі від Золотої Орди, вплив Золотої Орди на соціально-економічний розвиток українських земель; розвивати вміння добувати та використовувати необхідну інформацію з писемних джерел для пояснення історичних явищ і подій.


Мета: на основі фактичного матеріалу, додаткових джерел розглянути культуру Галицько-Волинської держави; розкрити особливості розвитку освіти, літератури, архітектури, мистецтва, містобудування в період Галицько-Волинської держави; розширити знання учнів за межами програми; розвивати вміння давати стислу характеристику пам’яткам культури, розкривати їх значення в історичному процесі; висловлювати власну думку, брати участь в обговоренні історичних питань; виховувати в учнів любов до рідного краю.


Мета: з’ясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича; визначити зовнішні і внутрішні причини занепаду; удосконалювати вміння і навички роботи з історичними джерелами, картами; аналізувати історичну інформацію, давати власну оцінку історичним подіям; виховувати інтерес до вивчення історії України, повагу до її минулого.


Мета: сформувати уявлення про Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данили Галицького в процесі державотворення, висвітлити засади його внутрішньої і зовнішньої політики; розвивати вміння складати хронологічні таблиці, аналізувати історичні факти й події, оцінювати їх значення; визначати роль особистості в історичному процесі; виховувати повагу до історичного минулого, національну свідомість на основі особистого сприймання історії.


Мета: розкрити особливості організації військових походів монголів на Русь у XIII ст. і причини їхніх перших успіхів; познайомити учнів з причинами поразки русько-половецьких військ на р. Калка; на прикладах подвигів захисників м. Києва визначити джерела мужності та героїзму русичів; розширити знання учнів з вивченої теми за рахунок залучення додаткових історичних джерел; засвоїти основні поняття та хронологію; формувати вміння аналізувати письмові історичні джерела; працювати з настінною картою, атласом та навчальною картою, розвивати вміння робити критичний аналіз історичних текстів, робити узагальнення й висновки на основі сприйняття різних ідей; виховувати в учнів толерантне ставлення до різних оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого.


Мета: сформувати уявлення про діяльність галицького князя Романа Мстиславича; розвивати вміння характеризувати видатних діячів на підставі аналізу та зіставлення різноманітних історичних джерел.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.


Мета: узагальнити та систематизувати знання про становлення державності на українських землях, розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну думку, давати характеристику історичним діячам, виховувати повагу до історії своєї країни.


Мета: ознайомити учнів з головними етапами формування української народності, усною народною творчістю та пам’ятками літератури; сформувати уявлення про розвиток освіти і літератури в Київській Русі та Гали­цько-Волинському князівстві, походження терміна «Україна» та національної символіки; розвивати вміння характеризувати літературні твори і порівнювати їх з тогочасними літературними пам’ятка­ми Європи; виховувати інтерес до історії власного народу, його непростого ми­нулого.


Мета: розкрити процес утворення держави на Галицьких і Волинських землях, роль особистості в історії та довести, що вона стала спадкоємицею Київської Русі; розвивати логічне мислення, уміння давати характеристику історичному діячеві, виховувати повагу до минулого народу.


1-10 11-20 21-30 31-36