Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу, а саме - зв’язку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови; наголосити на подіб­ності історичних процесів у Київській державі та в країнах Західної Європи; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; розвивати інтерес до історії країни.


Мета: з’ясувати причини приходу до влади Володимира Мономаха; розуміти наслідки посилення великокнязівської влади; розвивати вміння давати характеристику історичній особі; формувати навички роботи з історичними джерелами.


Мета: ознайомити учнів з періодом міжкнязівських усобиць по смерті Ярослава, розкрити причини занепаду Київської держави за Ярославовичів та зміцнення її за Володимира Мономаха, розвивати навички роботи з історичними джерелами, удосконалювати навички роботи в малих групах, вчити робити власні висновки, аргументовано висловлювати думки, виховувати почуття шанобливого ставлення до історичного минулого свого народу.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про виникнення та розквіт Київської Русі; розвивати самоосвітні вміння і навички роботи учнів з першоджерелами і додатковою літературою при підготовці вистави, використовувати знання, які учні засвоїли на попередніх уроках, вживатися в певну історичну епоху; викликати інтерес до навчання, розвивати образне мислення, фантазію, уяву учнів; виховувати повагу до історії України.


Мета: сформувати та закріпити знання учнів про господарську і культурну діяльність жителів давньоруського Києва періоду правління Яро­слава Мудрого; розвивати вміння уявляти події, які вивчаються, здатність втілюватися в історичний образ; формувати історичні смаки, повагу до культурних надбань минулого; заохочувати до пошукової діяльності в різ­них її формах.


Мета: розкрити сутність і значення розквіту Київської Русі; познайомити із соціальним і господарським життям; дати уявлення про політичний пристрій; підвести учнів до усвідомлення того, що економічний розвиток тісно пов’язаний з політичним; підкреслити закономірність становлення і розвитку феодальних аграрних відносин; розвивати уміння аналізувати історичні факти і події, оцінювати їхнє значення, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; виховувати інтерес до історичного минулого української землі, повагу до історичних пам’ятників.


Мета: сприяти засвоєнню знань з історії Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого; усвідомити значення діяльності князя для зміцнення державності; розвивати вміння працювати з документами, аналізувати писемні джерела, давати стислу характеристику історичному діячеві; виховувати інтерес до історії минулого свого народу та поважне ставлення до культурних надбань українців.


Мета: у ході вивчення життя та діяльності князя Володимира Святославича довести, що Київська Русь стала в Х-ХІ ст. найбільш розвиненою й великою державою Європи; розвиваючи історико-аналітичне мислення учнів, поглибити розуміння ними державотворчих процесів, основ внутрішньої й зовнішньої політики; навчати учнів блокувати матеріал у текстові таблиці, працювати з історичними джерелами й картою, давати характеристику державним діячам; виховувати в учнів почуття гордості за історичне минуле України.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.


1-10 11-20 21-30 31-36