Мета: охарактеризувати політичне й соціально-економічне становище України в сер. ХVІІІ ст., висвітлити діяльність останнього гетьмана — Кирила Розумовського; визначити наслідки ліквідації Гетьманщини та її місце в історії України; розвивати в учнів уміння працювати з джерелами інформації, аналізувати їх, давати відповіді на запитання, робити висновки, узагальнення, визначати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору.


Мета: повторити та узагальнити матеріал, вивчений з даної теми, а саме — соціально-економічне й політичне становище Української держави за гетьманування І. Мазепи, посилення колоніальної політики російського уряду після Полтавської битви та розвиток культури в Україні наприкінці XVII — в першій половині XVII ст.; розвивати та удосконалювати навички роботи учнів з історичними джерелами, аналізувати історичні події та явища, робити висновки й узагальнення, висловлювати та аргументувати свою точку зору.


Мета: визначити особливості розвитку української культури кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст., схарактеризувати стан розвитку освіти, книгодрукування, літератури, архітектури, скульптури, живопису, музики та театру на Україні в даний період; розвивати в учнів вміння аналізувати як текстові, так і візуальні історичні джерела і на їх основі робити певні висновки та узагальнення щодо стану української культури кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.


Мета: з’ясувати, у чому виявилося посилення колоніальної політики російського уряду щодо України після Полтавської битви, охарактеризувати діяльність гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела інформації, давати характеристику історичним діячам, аналізувати й узагальнювати історичні події, визначати їх причини та наслідки, висловлювати власну точку зору й аргументувати її.


Мета: дати характеристику діяльності гетьмана Пилипа Орлика, ознайомити учнів з основними положеннями першої української Конституції, розвивати в учнів уміння досліджувати джерела правового характеру, отримувати необхідну інформацію, узагальнювати її; робити висновки, висловлювати власну точку зору й аргументувати її.


Мета: визначити, яке місце посідала Україна у подіях Північної війни, охарактеризувати хід та наслідки повстання гетьмана Івана Мазепи проти Росії, визначити місце гетьмана Івана Мазепи в українському національно-визвольному русі; розвивати в учнів уміння давати характеристику історичним особам, визначати їх місце в історії України, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, вміння вести дискусію, висловлювати власну точку зору й аргументувати її, вчити учнів культури спілкування.


Мета: охарактеризувати політичне становище Правобережної України наприкінці XVII — на початку XVIII ст.; визначити причини, хід та наслідки повстання під керівництвом Семена Палія; розвивати в учнів уміння давати характеристику історичному діячеві, пояснювати значення його діяльності, робити певні висновки й узагальнення, вміти виділяти головне та другорядне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору й аргументувати її.


Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII — на початку XVIIІ ст., гетьманування І. Мазепи, особливості його зовнішньої та внутрішньої політики, культурно-просвітницької діяльності; дати характеристику Івану Мазепі як людині і як політику; розвивати в учнів уміння на основі аналізу джерел інформації давати характеристику історичному діячеві, пояснювати значення його діяльності, робити висновки й узагальнення, висловлювати власну точку зору та аргументувати її; на прикладах діяльності І. Мазепи виховувати в учнів почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини, відданості своїй справі.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56