Мета: повторити й узагальнити матеріал, вивчений з даної теми, а саме: економічне і політичне становище українських земель в другій половині XVII ст., поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну Гетьманщини, спроби об’єднання українських земель та відновлення незалежності; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, давати характеристику історичним діячам, удосконалювати навички та уміння роботи з історичними джерелами, спираючись на приклади боротьби українського народу та діяльності українських гетьманів за незалежність України.


Мета: охарактеризувати господарське, церковне та культурне життя на українських землях у другій половині ХVІІ ст., проаналізувавши розвиток основних галузей економіки, характер землеволодіння, становище церкви та особливості культурного розвитку; розвивати в учнів уміння аналізувати матеріал, робити висновки, узагальнення, виділяти головне та другорядне, висловлювати свою точку зору, аргументувати, посилаючись на джерела, свою позицію.


Мета: охарактеризувати становище Запорозької Січі у складі Гетьманщині в другій половині ХVІІ ст., сформувавши в учнів знання про військові походи українського козацтва, економічне життя Січі, діяльність кошового отамана Івана Сірка, з’ясувати, яку політику проводив російський уряд щодо Запорозької Січі; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, на основі їх давати характеристику історичним діячам, робити висновки та узагальнення.Мета: охарактеризувати політичний устрій Лівобережної та Слобідської України в другій половині ХVІІ ст., проаналізувавши процес заснування слобідських міст, адміністративно-територіальний устрій, органи влади, соціальні стани населення; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, робити висновки, узагальнення, виділяти головне та другорядне, висловлювати свою точку зору, аргументувати, посилаючись на джерела, свою позицію.


Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини в 60-х — на поч. 80-х рр. ХVІІ ст.; проаналізувати періоди правління гетьманів Петра Дорошенка, Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича; розвивати в учнів уміння працювати з джерелами інформації, аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їх суть та значення, давати характеристику історичним діячам, визначати їх роль в історичному процесі.


Мета: охарактеризувати політичні події в Україні в другій половині ХVІІ ст., зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького; визначити передумови, що призвели до порушення територіальної цілісності України; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення, висловлювати свою думку, давати характеристику історичним діячам, характеризувати значення їх діяльності, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.


Мета: охарактеризувати політичне становище Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького, визначити основні засади внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана Івана Виговського; розвивати в учнів уміння працювати з картою, аналізувати текстові та візуальні історичні джерела і на основі їх робити певні висновки та узагальнення, давати характеристику історичним діячам.


Мета: охарактеризувати основні воєнно-політичні події Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої у 1656–1657 рр. і дати їм історичну оцінку, визначити місце Б. Хмельницького в історії України, дати йому характеристику як видатному українському політику, дипломату і полководцю; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення, давати оцінку історичним подіям і висловлювати свою точку зору щодо них, складати розгорнуту характеристику історичному діячу, визначати його місце і роль в історії України.


Мета: повторити й узагальнити вивчений матеріал з даної теми, а саме: причини, хід та результати Національно-визвольної війни українського народу сер. XVII ст., а також утворення Української козацької держави; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне та другорядне, висловлювати свою точку зору, працювати з джерелами інформації.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56