Мета: визначити умови і стан розвитку культури в Україні в другій половині XVI — першій половині XVII ст., а також охарактеризувати розвиток освіти, книгодрукування та літератури в даний період; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на основі їх робити висновки та узагальнення, на конкретних прикладах духовної культури розкривати характерні риси українського народу; виховувати в учнів естетичні смаки.


Мета: визначати причини повстань 20–30-х років XVII ст., а також розглянути хід національно-визвольних повстань під проводом Т. Трясила, І. Сулими, П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні, з’ясувати їх значення; на основі історичних джерел навчити учнів аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, порівнювати їх, визначати їх суть, причини і значення, давати характеристику історичним особистостям; на прикладах героїчної боротьби повстанців виховувати в учнів почуття патріотизму та почуття гордості за український народ.


Мета: визначити, з якою метою українське козацтво брало участь у Хотинській війні, охарактеризувати політичну, військову та просвітницьку діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного; розвивати в учнів уміння давати розгорнуту характеристику історичним діячам і визначати їх місце в історії, аналізувати історичні документи та інші джерела інформації та на їх основі робити певні висновки, узагальнення.


Мета: охарактеризувати становище греко-католицької та православної церков після Берестейської унії, а також дати оцінку історичній діяльності Петра Могили щодо впорядкування церковного життя; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, давати характеристику історичним діячам, робити висновки та узагальнення.


Мета: охарактеризувати основні ознаки економічного розвитку українських земель у першій половині XVII ст., визначити особливості соціально-економічного та політичного становища українців у цей період; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати фактичний матеріал, виділяти головне, на основі джерел інформації робити висновки про соціально-економічний розвиток українських земель.


Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господарства в XVI ст., що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків.


Мета: повторити та узагальнити матеріал теми, а саме: утворення Речі Посполитої та суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії, виникнення українського козацтва та Запорозької Січі, козацько-селянські повстання кінця XVI ст.; розвиток української культури; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити певні висновки та узагальнення; складати зв’язну послідовну розповідь, ставити запитання, висловлювати власну точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати стан розвитку української архітектури, образотворчого та ужиткового мистецтва в XVI — на початку XVII ст.; розвивати в учнів уміння на основі джерел інформації визначати характерні ознаки розвитку українського мистецтва, на конкретних прикладах матеріальної та духовної культури визначати характерні риси українського народу; на основі пам’яток української культури виховувати в учнів національно-патріотичні та естетичні почуття.


Мета: визначити умови і стан розвитку культури в Україні у XVI ст., а також з’ясувати, як вони вплинули на розвиток освіти, книгодрукування та літописання; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі робити висновки та узагальнення, на конкретних прикладах духовної культури розкривати характерні риси українського народу; під час опрацювання основних пам’яток освіти формувати в учнів естетичні смаки.


Мета: охарактеризувати військове мистецтво козаків, з’ясувати причини утворення реєстрового козацтва, сформувати в учнів знання про перші козацькі повстання кінця XVI ст., а також визначити їх місце і роль в українському національно-визвольному русі; розвивати в учнів уміння визначати суть історичних явищ та подій, їхні причини та значення, давати характеристику історичним діячам, аналізувати різноманітні джерела інформації.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56