Мета: навчити семикласників утворювати дієприслівники доконаного і недоконаного виду, сприяти зміцненню навичок їх написання; розвивати творчі вміння використання утворених дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення, любов і повагу до членів своєї сім’ї.


Мета: розширити знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати вид і час дієприслівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники доконаного і недоконаного виду в текстах, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до природних багатств рідної держави.


Мета: ознайомити семикласників з дієприслівником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до батьків, родини, роду.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Дієприкметник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієприкметників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо; здійснити перевірку здатності семикласників читати мовчки незнайомий текст публіцистичного стилю монологічного характеру із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст, виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприкметників, формувати навички морфологічного розбору дієприкметника з метою структурування вивченого матеріалу; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природних надбань нашої країни.


Мета: навчити семикласників знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, її багатств, а також повагу до мистецтва.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз текстів публіцистичного стилю мовлення, сприймати цілісний текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного.


Мета: повторити з семикласниками вивчений у попередніх класах матеріал про стилі мовлення; навчити розпізнавати тексти публіцистичного стилю, визначати його стильові ознаки; розвивати творчі вміння працювати з текстами різних стилів, знаходити їх стильові та мовні особливості; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бажання збагачувати свої знання, використовуючи різноманітні джерела інформації.


Мета: поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієприкметників з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, з’ясовувати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів почуття прекрасного, повагу до природних надбань рідної держави.


Мета: повторити й поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників, зокрема про суфіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження та визначати відповідні орфограми, з’ясовувати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розширенню світогляду та знань семикласників про шанування українським народом музикального мистецтва.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73