Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо поданого сюжету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз твору-оповідання, критично ставитися до змісту власне створеного тексту.


Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, ознайомити з особливостями побудови оповідання, його основні ознаки; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, характеризувати будову оповідань, моделювати зв’язне висловлювання розповідного характеру, відновлювати деформований текст тощо.


Мета: ознайомити семикласників з основними способами творення прислівників, правилами їх наголошення; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати способи творення прислівників, правильно їх наголошувати; розвивати творчі вміння утворювати прислівники від інших частин мови різними способами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття поваги до історичного минулого нашої країни.


Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, ознайомити з розрядами прислівників за значенням; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд за значенням, добирати прислівники, різні за значенням; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття любові до природи.


Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, їх характеризувати (визначати значення, синтаксичну функцію); за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ознайомити семикласників з основними прикметами весни.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування вивченого матеріалу; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виробляти вміння й навички наукового мовлення семикласників.


Мета: навчити семикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення ситуації спілкування; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діалогічні тексти (орієнтовно 8–10 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із власним досвідом, спостереженнями, обміном думками тощо; використовувати різні типи і види реплік, дотримуватися мовленнєвого етикету; підвищувати мовну й мовленнєву компетентність школярів.


Мета: навчити семикласників знаходити дієприслівникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприслівники від дієприслівникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприслівникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рідного краю.


Мета: повторити й поглибити знання школярів про способи творення дієприслівників, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієприслівників з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, з’ясовувати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприслівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів уміння цінувати й шанобливо ставитися до помешкання українців і свого власного.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; перевірити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь докладно відтворювати зміст сприйнятого на слух тексту-роздуму художнього стилю, використовуючи виражальні авторські засоби.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 61-70 71-73