Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису прислівникових сполучень окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівникові сполучення з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі прислівникових сполучень; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу привернути увагу семикласників до видатних особистостей світового масштабу.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису складних прислівників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прислівники з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі складних прислівників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вихованню загальнолюдських цінностей.


Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису процесу праці, сприймати текст, розуміти його, стисло відтворювати зміст прослуханого тексту відповідно до комунікативного завдання.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з часткою ні та позначати відповідну орфограму, пояснювати її за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, моделювати й конструювати прислівники з часткою ні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів шанобливе ставлення до праці людини.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, моделювати й конструювати прислівники з часткою не; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів шанобливе ставлення до праці людини.


Мета: ознайомити семикласників з основними правилами правопису голосних и та і в кінці прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з відповідною орфограмою, пояснювати її за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу усвідомити роль виховання в житті людини.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників, зокрема про суфіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису прислівників з н і нн та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу усвідомити значення знань у житті людини.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Прислівник як частина мови»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання прислівників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо; здійснити перевірку здатності семикласників сприймати на слух незнайомий текст публіцистичного стилю, розуміти його, запам’ятовувати фактичний зміст, виражально-зображувальні засоби тощо.


Мета: поглибити знання учнів про прислівник, його виражальні можливості у висловлюваннях; сформувати цілісну систему особистих знань семикласників з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору прислівників; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному й морально-етичному розвиткові семикласників.


Мета: поглибити знання учнів про прислівник, його морфологічні ознаки, ознайомити зі ступенями порівняння прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати ступені порівняння прислівників, відрізняти їх від омонімічних ступенів порівняння прикметників; розвивати творчі вміння утворювати вищий і найвищий ступені порівняння прислівників; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників загальнолюдські цінності.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-73