Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, основні райони лісозаготівлі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств, ознайомити з основними проблемами галузі; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати екологічну культуру учнів (раціо­нальне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.


Мета: дати характеристику галузі (значення, склад хімічної промисловості, сировинна база, територіальна структура); по­яснити чинники розміщення різних типів підприємств; визна­чити зв’язки хімічної промисловості з іншими; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів хімічної промисловості) та аналізувати статистичні дані про ви­киди шкідливих речовин у різних містах України; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкіл­ля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.


Мета: дати характеристику галузі (значення, склад машинобу­дування, територіальна структура); пояснити чинники розміщен­ня різних типів підприємств; визначити регіональні відмінності розвитку машинобудування в Україні; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів машинобудування), уміння аналізувати схему внутрішньогалу­зевих, міжгалузевих зв’язків машинобудування; виховувати еко­логічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід з кризи для галузі).


Запитання і завдання до підсумкового контролю тем 4–6 розділу ІІІ «Господарство»


Мета: дати характеристику галузі (значення, склад металургійної промисловості і типи підприємств, що працюють у галузі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів металургії), уміння розв’язувати техніко-економічні завдання та аналізувати статистичні дані про викиди шкідливих речовин у різних містах України; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід із кризи для галузі).


Мета: охарактеризувати структуру електроенергетики, її зна­чення, основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП; дати поняття про традиційні та нетрадиційні джерела електроенергії та типи електростанцій; розвивати навички аналізу секторних діаграм (виробництва електроенергії різними типами електро­станцій), навички порівняння (особливості виробництва елек­троенергії на ТЕС, ГЕС, АЕС) та складання схеми міжгалузевих зв’язків електроенергетики; удосконалювати вміння працювати з настінною та контурною картами; виховувати позитивність мислення, економічну культуру в побуті, громадянську позицію (стосовно проблематики енергозбереження).


Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розмі­щення галузей паливної промисловості (нафтової, газової), зна­чення цих підгалузей у господарстві України; розвивати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою; уміння працювати з настінною картою; виховувати економічне мислення, заощадливість у використанні паливних ресурсів.


Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і роз­міщення галузей паливної промисловості в цілому і конкретно кам’яновугільної, значення галузі в господарстві України; розви­вати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою, уміння працювати з настінною картою; вихо­вувати економічне мислення, повагу до важкої шахтарської праці.


Запитання і завдання до підсумкового контролю тем 1–3 розділу ІІІ «Господарство»


Мета: дати визначення поняття «промисловість»; охарактеризувати зміни галузевої структури промисловості; обґрунтувати роль і значення промисловості в господарстві України; розвивати навички складання та аналізу галузевої структури промисловості; виховувати впевненість та позитивність мислення відносно змін, які відбуваються в промисловості України.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54