Мета: дати поняття «економічний район» та його суттєві ознаки; охарактеризувати передумови територіального поділу України; ознайомити з мережею економічних районів України, критеріями їх виділення; охарактеризувати Донецький еконо­мічний район; розвивати навички характеристики економічного району за певним планом; удосконалювати просторову орієнтацію (під час створення ментальної карти); виховувати уважність, географічну культуру.


Запитання і завдання до підсумкового контролю з тем 14–16


Мета: повторити, систематизувати матеріал про транспорт, соціальну сферу та зовнішні економічні зв’язки України; роз­вивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синте­зу матеріалу, вміння обстоювати свою точку зору; виховувати аналітичний підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою.


Мета: дати характеристику інтеграції України у світове госпо­дарство; визначити вплив процесів глобалізації на господарство України; познайомити з міжнародними організаціями, до яких входить Україна; розвивати навички аналізу та синтезу світової інтеграції; виховувати розуміння необхідності світових інтегра­ційних процесів.


Мета: охарактеризувати міжнародну торгівлю як одну з голов­них форм міжнародного співробітництва; визначати фактори, що впливають на динаміку та структуру міжнародної торгівлі; дати поняття «імпорт», «експорт», «сальдо торговельного балансу»; розвивати навички аналізу статистичних даних щодо обсягів зовнішньої торгівлі; навчити обчислювати сальдо торговельне; удосконалювати навички побудови картосхем; виховувати зо­середженість, уважність.


Мета: ознайомити з поняттями «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «світова торгівля»; охарактеризу­вати форми міжнародного співробітництва; визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розвивати навички аналізу та співставлення фактів; виховувати цікавість до теми, бажання знаходити факти з реального життя, що підтверджують теоретичні посилання.Мета: дати характеристику галузей соціальної інфраструк­тури; обґрунтовувати їхнє значення для розвитку господарства, підвищення рівня життя людей; характеризувати рівень розвитку галузей; розвивати навички порівняння розвитку соціальної інфраструктури (в Україні з іншими країнами світу); виховувати спостережливість, активне самостійне мислення.


Мета: дати поняття «міжнародні транспортні коридори» та з’ясувати їх значення для економіки України й міжнародних пе­ревезень; повторити й систематизувати матеріал про транспортну систему України; розвивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, уваж­ність, аналітичні здібності.


Мета: охарактеризувати морський та річковий транспорт, по­вітряний та трубопровідний, їхню роль у перевезенні вантажів; дати поняття «каботаж», «порт»; визначити географію цих видів транспорту, значення повітряного, водного та трубопровідного транспорту в міждержавних перевезеннях; навчити показувати на карті найважливіші порти, трубопроводи, читати картосхе­ми; виховувати просторове та економічне мислення, творчість, зосередженість.


Мета: охарактеризувати залізничний та автомобільний тран­спорт, його роль у перевезенні вантажів; дати поняття «залізнич­ні вузли»; визначити географію залізничного й автомобільного транспорту, їх недоліки та переваги; навчити показувати на карті найважливіші автомагістралі, залізничні вузли; виховувати ор­ганізованість, зібраність, вольові якості, економічне мислення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54