Мета: характеризувати роль транспорту в розвитку госпо­дарства країни та в міжнародних перевезеннях; дати поняття «види транспорту», «транспортна система»; визначити рівень забезпеченості різних районів України транспортними магістра­лями; удосконалювати навички роботи з відповідною картою атласу; учити виокремлювати суттєві ознаки понять; виховувати цікавість до вивчення теми, економічне мислення, повагу до співрозмовників.


Запитання і завдання до підсумкового контролю до теми 13 розділу ІІІ «Господарство»


Мета: дати характеристику аграрних реформ в Україні; по­вторити й систематизувати матеріал про сільське господарство України; розвивати навички порівняння та узагальнення, ана­лізу та синтезу матеріалу; виховувати творчий підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою, аналі­тичні здібності, бажання об’єднувати свої дії під час виконання спільного завдання.


Мета: охарактеризувати галузеву структуру тваринництва, його кормову базу; дати поняття про зональну спеціалізацію сільського господарства, про приміські сільськогосподарські ра­йони; удосконалювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогосподарського виробництва; виховувати організованість, ділові якості, повагу до думки інших (під час обговорення соціо­географічного практикуму).


Мета: охарактеризувати галузеву структуру рослинництва, значення рослинництва в економіці держави та в формуванні її експорту, поняття «врожайність», «трудозатратність»; удоскона­лювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогос­подарського виробництва; виховувати самостійність мислення, цікавість до теми, аналітичні здібності, патріотизм.


Мета: охарактеризувати галузеву структуру сільського госпо­дарства, значення сільського господарства в економіці держави й у формуванні її експорту; показати зв’язок сільського госпо­дарства з іншими галузями; визначити природно-географічні фактори, які впливають на розвиток галузі; дати поняття «сіль­ськогосподарські угіддя та їх структура», «меліорація»; розви­вати навички складання схем міжгалузевих зв’язків у сільському господарстві; виховувати позитивність мислення, патріотичні почуття, громадянську позицію (стосовно гарних перспектив розвитку галузі).


Запитання і завдання до підсумкового контролю тем 10–12 розділу ІІІ «Господарство»


Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, сировинна база, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; охарактеризувати харчову промисловість своєї місцевості; розвивати мислення (висновки про сучасний стан галузі); удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів легкої промисловості) та аналізувати статистичні дані про розвиток галузі; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.


Мета: дати характеристику галузі (значення, підгалузі, сировинна база, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; показати стадії виготов­лення тканин; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів легкої промисловості) та аналізувати статистичні дані про розвиток галузі; виховувати економічне мислення, дисциплінованість, повагу до думки інших.


Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, сировинна база, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; ознайомити з основними проблемами галузі та перспективами розвитку; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати ділові якості, вміння приймати рішення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54