Мета: визначити складові економічного потенціалу країни, показники соціально-економічного розвитку, показники якості життя; дати визначення понять «валовий національний продукт», «національний дохід»; розвивати вміння оперувати основними показниками соціально-економічного розвитку країни, вміння порівнювати з відповідними показниками інших країн та аналізувати їх; виховувати почуття патріотизму та гордості за могутній потенціал країни, почуття відповідальності за майбутнє України (на засадах сталого розвитку).


Мета: дати визначення понять «галузь», «міжгалузевий комп­лекс»; ознайомити з поняттям «інфраструктура», її видами; дати характеристику розвитку ринкової інфраструктури в Україні, сучасній організації виробництва; розвивати навички аналізу (схему галузевої і територіальної структури господарства та діа­грами зайнятого населення); співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення; виховувати географічну та економічну культуру, уважність та аналітичні здібності.


Мета: дати визначення понять «господарство», «національний господарський комплекс», «спеціалізація», «кооперування», «територіальний поділ праці»; охарактеризувати типи підпри­ємств за формами власності; розвивати навички аналізу (зміни в господарському комплексі України за період незалежності); аналізувати динаміку зміни ВВП, співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення; виховувати географічну та еко­номічну культуру та логічність мислення.


Запитання і завдання до підсумкового контролю розділу ІІ «Населення України»


Мета: дати визначення й охарактеризувати поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття»; поясніти забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми; пояснити причини неповного використання трудових ресурсів; розвивати навички порівняння (структуру зайнятості населення в Україні з іншими країнами світу); виховувати почуття відповідальності, акцентувати увагу на значенні рівня кваліфікації трудових ресурсів для господарського розвитку країни.


Мета: пояснити суттєві ознаки понять «місто», «село», «урба­нізація», «агломерація», «система розселення», зміни в системі розселення, соціальні проблеми в сільській місцевості; формувати навички роботи з картами атласу та настінною картою, вміння показувати найбільші міста України та розрізняти міста за функці­ями та людністю; оцінювати соціальні проблеми села; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів.


Мета: дати характеристику особливостей національного складу населення України; навчити розрізняти національні меншини та етнографічні групи українців; пояснити причини строкатого національного складу населення країни; продовжити формування навичок роботи з картами атласу та секторними і стовпчастими діаграмами; виховувати повагу до представників інших народів, що проживають в Україні, почуття толерантності до етнічних меншин та представників усіх релігійних напрямів, представлених в Україні; зміцнювати внутрішню самосвідомість, гордість за належність до української нації, почуття національної гідності.


Мета: розкрити суттєві ознаки понять «густота населення», «міграція», «діаспора», визначити причини нерівномірного розміщення населення; формувати вміння характеризувати статевовікову структуру населення, наслідки її змін для економіки країни; виховувати повагу та почуття єдності з українцями діаспори, цікавість до розширення зв’язків з українцями зарубіжжя.


Мета: навчити визначати суттєві ознаки понять «природний рух населення», «механічний рух населення», «депопуляція», «природний приріст»; пояснити причини депопуляції населення, соціально-економічні фактори, що впливають на народжуваність та смертність; формувати навички створення та аналізу графіків зміни кількості населення в часі; виховувати відповідальність, аналітичні здібності та комунікабельність у спілкуванні з різними верствами населення.


Запитання і завдання до підсумкового контролю розділу І «Україна на карті світу»


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54