Мета: повторити і поглибити знання учнів про слова,які назвами предметів; вдосконалювати вміння розпізнавати їх серед інших слів, будувати з ними речення, розрізняти поняття» один, «багато», істоти і неістоти; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчу уяву, мовлення; виховувати любов та бережливе ставлення до природи.


Мета : перевірити знання, вміння,навички учнів знаходити іменники серед інших слів, розрізняти власні і загальні іменники, визначати рід, число іменника; активізувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, орфографічну пильність, чуття мови, аналітико-синтетичні вміння, творчі здібності; виховувати самостійність, цілеспрямованість, любов до природи, старанність і наполегливість у навчанні.


Мета: Актуалізувати знання учнів про прикметник; узагальнити й систематизувати відомості про частини мови, зокрема, прикметник, формувати вміння складати повні відповіді на запитання, вміння добирати найбільш влучні прикметники під час опису предметів, розвивати логічне мислення й пам’ять; виховувати почуття доброти, співпереживання, любові до рідної мови.


Мета: повторювати та закріплювати знання учнів з теми «Речення»; формувати навички правильного інтонування речень, різних за метою висловлювання, вміння швидко і правильно знаходити граматичну основу, встановлювати зв'язок між словами у реченні; удосконалювати вміння учнів інтонувати складні речення і речення з однорідними членами


Мета. Повторити і закріпити навички правильної вимови звуків [дж], [дз ], [дз'] та позначення їх на письмі відповідними буквами. Збагачувати і пог-либлювати словниковий запас учнів новими словами, записувати їх під диктовку, переносити з рядка в рядок; закріплювати навичку правильного звуко-буквеного аналізу слів із буквосполученнями дж, дз; розвивати логічне мислення під час відгадування загадок; виховувати любов до природи.


Мета: учити учнів складати оповідання (казку); описувати чарівне явище природи – осінь, осіннє листячко; формувати практичні вміння засто- совувати вивчені орфограми під час написання тексту; збагачувати словниковий запас, розвивати творчу уяву, спостережливість учнів, вміння висловлюваит свої думки, почуття; виховувати інтерес і любов до природи, бажання описати природні явища рідною мовою.


Мета: закріплювати знання про наголошені та ненаголошені склади і звуки; вчити розпізнавати іменники, прикметники, дієслова. Розвивати вміння розпізнавати наголошений звук та склад, мовлення, увагу, пам'ять. Виховувати працьовитість, культуру праці, повагу до тварин.


Мета. Закріплювати навичку правильно будувати текст-міркування. Розвивати уміння логічно і послідовно викладати думки на папері, словесно передавати свої почуття і переживання. Навчати розкривати абстрактно-загальні поняття. Виховувати поважне ставлення до книги.


Мета уроку: Активізувати та систематизувати знання учнів з вивчених тем; розвивати кмітливість, логічне мислення, пам'ять учнів; формувати коректне ставлення до опонентів.Дидактичні й розвивальні цілі: Головні: - розвивати вміння зіставляти зовні схожі мовні явища (змінені слова, слова-родичі, близькі за значенням); учити давати оціночні судження; формувати уміння добирати виразні мовні засоби під час складання словесних малюнків, розповідей.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-69